Adatkezelési tájékoztató

ügyfelekről kezelt adatok vonatkozásában

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Érintettekről kezelt adatok köréről, és az Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

• gondoskodik az adatok biztonságáról,
• biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
• védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
• megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók, Adattovábbítás címzettje

2.1 Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:

MEEX International Kft

Székhely:

1095 Budapest, Soroksári út 48

Weblap:

www.meex.hu

Kapcsolattartás:

Balogh Balázs

Telefon:

+36707703441

E-mail:

[email protected]

Adatvédelmi tisztviselő:

Balogh Balázs

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Meex International Kft 1095 Budapest Soroksári út 48 // [email protected] Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás.

2.2 Adatfeldolgozó
Az Adatkezelővel partnerkapcsolatban álló Adatfeldolgozók listáját illetve az Érintettre vonatkozó Adatfeldolgozókat – az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel – csak kifejezett kérésre ,e-mailen küldi meg az Érintett részére.

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Meex International Kft által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • 2018 május 25. napján ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény);
  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Az Érintett a szerződéses jogviszony létesítéséhez köteles személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

Az Adatkezelő továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján is kezeli az érintett személyes adatait.

3.2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

3.3 Érintettekről kezelt adatok köre:

Meex International szórakoztató, szabadidős, marketing és rendezvény-, nyereményjáték- és utazásszervező tevékenysége ellátása során a vele kapcsolatba lépő ügyfelek (érintettek) alábbi személyes adatait kezeli:

a) vezetéknév
b) keresztnév
c) születési dátum,
d) telefonszám,
e) e-mail cím
f) irányítós szám
g) nem

3.4 Adatkezelés célja:

 • szerződéses kötelezettség teljesítése
 • számla kiállítása
 • hírlevél feliratkozás
 • nyereményjátékok
 • marketing tevékenység
 • tevékenységgel, termékekkel kapcsolatos tájékoztató, információ küldése

3.5 Adatkezelés időtartama:

 • a szolgáltatás igénybevételétől,
 • a szerződéses kötelezettség teljesítéséig és a számla kiállításáig,
 • számla számviteli törvény szerinti őrzéséig
 • hozzájárulás visszavonásáig

4. Az Érintett jogai:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat, így például mely adatai kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére továbbításra
 • a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket a Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem a szerződéses, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, melyekre jogszabály kötelezi.

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.
A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új

Adatkezelő vagy személyi jövedelembevallást készítő könyvelő részére továbbítsa.

5 Adatkezelő adatközlési joga

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.

6 Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7 Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 394-1410, e-mail címe: [email protected]) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

8 A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás:

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt – annak felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatják vagy használják leginkább,
 • weboldal folyamatos fejlesztése céljából,
 • navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • bejelentkezés után, az adott látogató munkamenetének kezelése céljából.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató weboldallal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik:

A Google Analytics sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően működhet.

A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok megadása önkéntes és szükséges a nyertesek egyértelmű azonosításához. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli.

A Meex International Kft a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és különleges adatokat nem használja azonban jogosult azokat más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át harmadik személyeknek. Kivételt képez ez alól az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

Hatályos: 2021. november 1. napjától visszavonásig