Sziget Cruisin Boat Party vásárlás ösztönző Játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft által meghirdetett Vásárlás ösztönzéshez kapcsolódó játékunk (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit.

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”).

A Játékban csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok vehetnek részt.

  1. A Játék szervezője

Festival Travel International Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 991628 Székhely: 1095. Budapest, Soroksári út 48. Adószám: 24125262-2-43, a továbbiakban: a „Szervező”).

  1. A Játék időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2018.07.19 napján 24 órától 2018.07.29. napján 24:00 óráig van lehetősége.

  1. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a Sziget Cruisin Boat Parties online felületein folyik.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2018.07.029-ig jelentkezzen a 2018-as Sziget Crusin Boat Party rendezvénysorozatra és jegyet vásároljon

A Játékban nem vehetnek részt a(z) Festival Travel Internation Kft munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a Nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. A nyeremények

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. A nyertesek kiválasztása

A sorsolás a játék lejárta után esedékes

  1. A nyeremények átadása

A nyereményekről a nyertes emailben fog értesítést kapni, a jegyét online kapja meg!

  1. Egyéb szabályok

A Szervező kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@meex.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

  1. Az adatok kezelése és védelme

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, illetve a kért adatok megadásával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve televízió/rádió felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban, illetve a Szervező honlapján, valamint a MEEX Facebook közösségi portálon.

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékban résztvevők személyes adatait a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzat 9. pontjában rögzített hozzájárulás keretei között használja fel. Az adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a(z) Festival Travel International Kft. postai és info@meex.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

  1. Hozzájárulás

Alulírott játékos az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a(z) Festival Travel International Kft. (Adatkezelő) visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék. Irányelveit.

NAIH regisztrációs szám: NAIH-73690/2014

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: info@meex.hu.